Ας δούμε τους πιο κοινούς δείκτες που χρησιμοποιούν πολλοί επενδυτές για την επιτυχία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν οι δείκτες και τα πεδία στα οποία χρησιμοποιούνται, κρίνεται σκόπιμη η ταξινόμησή τους.

Δείκτες τάσης

Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την τάση της αγοράς. Είναι σημαντικοί, διότι οι συναλλαγές υπό πίεση χρόνου προϋποθέτουν τη γνώση και τήρηση των τάσεων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μεροληψία προς τα κάτω (downward bias), είναι λογικό οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται με βάση την υπόθεση ότι η τιμή θα συνεχίσει να μειώνεται και αντιστρόφως. Οι παρακάτω δείκτες χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των τάσεων που επικρατούν στην αγορά αυτήν τη στιγμή:

Δείκτης Bollinger

Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους δείκτες που παραμένει αποτελεσματικός μέχρι σήμερα. Συχνά απεικονίζεται στο γράφημα τιμών με τη μορφή τριών λωρίδων μεταβλητότητας. Όταν η τιμή βρίσκεται πάνω από την επάνω λωρίδα, σημαίνει την έναρξη ανοδικής τάσης. Όταν η τιμή βρίσκεται κάτω από την κάτω λωρίδα, σημαίνει την έναρξη καθοδικής δυναμικής. Όταν η τιμή βρίσκεται στη μέση του γραφήματος, σημαίνει ότι αγορά παρουσιάζει σταθερότητα τιμών. Συνήθως, στην κατάσταση αυτή η πλειοψηφία των επενδυτών (εκτός από αυτούς που ειδικεύονται στις επενδύσεις όταν η αγορά παρουσιάζει σταθερότητα τιμών) δεν αναλαμβάνουν κινδύνους και περιμένουν αλλαγές.

Δείκτης MACD (κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης)

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζεται στο γράφημα σε δύο μορφές, ως δείκτης MACD και ως ιστόγραμμα MACD. Ο δείκτης MACD συνήθως απεικονίζεται στο γράφημα και μοιάζει με τον δείκτη Bollinger. Το ιστόγραμμα MACD αποτελεί ξεχωριστό γράφημα κάθετων γραμμών οι οποίες έχουν διαφορετικό μήκος και βρίσκονται πάνω σε μια οριζόντια γραμμή που εμφανίζει μια συγκεκριμένη τάση. Εάν οι κάθετες γραμμές βρίσκονται πάνω από την οριζόντια, σημαίνει ότι υπάρχει ανοδική τάση. Εάν οι γραμμές βρίσκονται κάτω από την οριζόντια γραμμή, η τάση είναι καθοδική. Το μήκος των γραμμών υποδεικνύει την ισχύ της τάσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος των γραμμών, τόσο πιο ισχυρή είναι η τάση. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αποτελεσματικός για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και τείνει να σφάλλει, όταν χρησιμοποιείται για διάστημα πέντε λεπτών. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο στοιχείο, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστόγραμμα MACD στην εργασία σας.

Δείκτης Ichimoku

Εκ πρώτης όψεως αυτός ο δείκτης είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, αλλά ταυτόχρονα ο πιο ακριβής. Η δομή του αποτελείται από 5 γραμμές οι οποίες, όταν διασταυρωθούν, δίνουν διάφορα σήματα. Τα δημοφιλέστερα σήματα είναι οι «διασταυρώσεις» (golden cross και dead cross), τα οποία προκύπτουν, όταν οι γραμμές Tenkan και Kijun διασταυρώνονται. Το διάστημα μεταξύ των Chinkou A και Chinkou B ονομάζεται «νέφος». Επιπλέον, αυτός ο δείκτης δημιουργείται κατά κανόνα στο γράφημα. Για τον λόγο αυτό, όταν οι γραμμές του γραφήματος συμπίπτουν με τις γραμμές του δείκτη, φανερώνουν αρκετά. Ο Ichimoku είναι δείκτης «αυτοέλεγχου»: αν δηλαδή οι πολλαπλές γραμμές του δείξουν τα ίδια σήματα, μόνο τότε είναι σκόπιμη η αγορά ενός συγκεκριμένου δικαιώματος. Συνήθως ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, καθώς η βασική αρμοδιότητα ενός δείκτη τάσεων είναι να φανερώνει την τάση. Όσο πιο ισχυρή είναι η τάση αυτή, τόσο πιο εύκολη είναι και η δουλειά του δείκτη.

Ταλαντωτές

Το είδος των συγκεκριμένων δεικτών είναι κατάλληλο για περιόδους όπου δεν επικρατεί κάποια διακριτή τάση στην αγορά. Στην πραγματικότητα, οι επενδυτές δυαδικών επιλογών αποκτούν περισσότερα χρήματα από συναλλαγές «μέσα στο κανάλι τιμών» συγκριτικά με άλλους επενδυτές. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής Forex πάντα σκέφτεται κατά πόσες μονάδες θα μεταβληθεί η τιμή, προκειμένου να μπορέσει να έχει κέρδος. Οι πληροφορίες αυτές είναι ασήμαντες για έναν επενδυτή δυαδικών επιλογών. Προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη του, ο επενδυτής δυαδικών επιλογών πρέπει απλώς να ξέρει ότι η τιμή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 2 ή 3 μονάδες. Αυτές ακριβώς τις πληροφορίες μπορεί να τις αποκτήσει με τους ταλαντωτές.

Στοχαστικός δείκτης

Ο δείκτης αυτός ήταν πάντα πολύ δημοφιλής. Καθώς ο στοχαστικός δείκτης χρησιμοποιείται σε λειτουργία «καναλιού», απεικονίζεται ως δίαυλος που έχει δύο γραμμές, την άνω και την κάτω γραμμή. Όταν η κυματώδης γραμμή βρίσκεται κάτω από την άνω γραμμή στο γράφημα, σημαίνει ότι υπάρχει υπερτίμηση των τιμών στην αγορά (overbought) και αναμένεται πτώση τους. Όταν η κυματώδης γραμμή διασταυρώνεται με το κατώτατο όριο, σημαίνει ότι υπάρχει υποτίμηση των τιμών στην αγορά (oversold) και ότι πιθανότατα οι τιμές θα αυξηθούν.

Λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο όταν δεν υπάρχει διακριτή τάση στην αγορά. Συνιστάται να ακολουθείτε τις κατευθύνσεις του στοχαστικού δείκτη συνδυαστικά με τους δείκτες τάσης που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Δείκτης δυναμικής (momentum)

Ο δείκτης αυτός είναι κατάλληλος για χρήση σε κανάλι τιμών. Μπορεί να προβλέψει τη μελλοντική κατάσταση της αγοράς και να παρουσιάσει τις μελλοντικές μεταβολές στη δυναμική της τιμής. Ο δείκτης λειτουργεί με βάση την εξής αρχή: συγκρίνει την τρέχουσα τιμή με την τιμή της προηγούμενης χρονικής περιόδου. Όταν ολοκληρωθεί η σύγκριση, ο επενδυτής μπορεί να λάβει σήματα από τον δείκτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δείκτη, πρέπει να παρακολουθήσετε τις κινήσεις των γραμμών του και την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται. Εάν οι γραμμές του δείκτη έχουν ανοδική πορεία, σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε και, αν έχουν καθοδική πορεία, ότι πρέπει να πουλήσετε.

Ο δείκτης δυναμικής υποδεικνύει την καταλληλότερη στιγμή για επενδύσεις. Είναι πιο επικερδές για εσάς να πουλάτε στην ανώτατη τιμή και να αγοράζετε στην κατώτατη τιμή. Ο συγκεκριμένος δείκτης θυμίζει τον Στοχαστικό. Ωστόσο, η πλειοψηφία προτιμά τον δείκτη δυναμικής, καθώς είναι πιο επεξηγηματικός και πρακτικός.

LEAVE A REPLY